Co je to náhradní péče?

Náhradní péče  je forma péče o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu. Může se jednat o náhradní rodinnou péči (pěstounskou péči) nebo institucionální péči vykonávanou v některém z ústavních zařízení (např. dětských domovech). Na těchto stránkách se zaměříme na péči pěstounskou.

Co je to pěstounská péče?

Do pěstounské péče jsou svěřovány děti, které ne vlastní vinou nemohou vyrůstat v rodině. Jedná se tedy o službu (pomoc) dítěti, a jako taková je i finančně podporovaná státem. Pěstoun o dítě pečuje osobně a při péči o něj také vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Zákonnými zástupci dítěte však zůstávají biologičtí rodiče. Pěstoun má také ze zákona nárok na celou řadu služeb, které mu poskytují orgány sociálně - právní ochrany dětí nebo neziskové organizace, které k tomu mají příslušné pověření. Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte.

Podrobnější informace naleznete v této brožuře, kterou připravili pracovníci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Detailní informace jsou k dispozici také na internetových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Koho hledáme?

Možná právě Vás! Hledáme toho,

 • kdo je ochoten se vzdělávat
 • kdo se nebojí překážek a umí poskytnout pomoc, podporu a zázemí přijatému dítěti
 • kdo chce někomu nabídnout pomoc a zázemí
 • kdo je ochoten spolupracovat při výchově svěřeného dítěte
 • kdo má otevřené srdce i mysl 

....a v tomto výčtu bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Každopádně je tady mnoho dětí, které potřebují najít náhradní rodinu. V převážné většině se jedná o děti, které mají svou biologicku rodinu, a které si mnohdy již od narození s sebou nesou batoh různých problémů. Jestli si myslíte, že byste i Vy mohli nabídnout těmto dětem místo ve svém životě, tak neváhejte a nebojte se na nás obrátit.

Co mám udělat, pokud se chci stát pěstounem?

 1. Zjistěte si co nejvíce informací. Ptejte se sociálních pracovníků obcí, krajského úřadu, pracovníků neziskových organizací, zabývajících se náhradní rodinnou péčí (NRP) - můžete si také domluvit osobní schůzku, setkejte se s náhradními (pěstounskými) rodiči. 
 2. Pokud jste našli odpovědi na všechny Vaše otázky a myslíte si, že dokážete "cizímu" dítěti/dětem nabídnout domov, kontaktuje sociálního pracovníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Kontakt najdete ZDE.
 3. Sociální pracovník/ice příslušného městského úřadu: s Vámi bude hovořit na téma týkající se důvodů, motivace Vašeho rozhodnutí, druhu náhradní rodinné péče, Vašich představ o dítěti - jakého by mělo být věku, pohlaví, zda jste schopni přijmout dítě se zdravotními obtížemi, jiného etnika apod.. Rozhovoru se nemusíte obávat, buďte otevření. Pracovník/ice Vám vysvětlí další potřebné náležitosti k podání žádosti, pomůže Vám s vyplněním potřebných formulářů a dotazníků. Dále si s Vámi také domluví osobní návštěvu u Vás doma, aby si společně s Vámi mohl/a udělat představu o Vaší bytové a rodinné situaci.
 4. Následně po zkompletování Vaší dokumentace, je tato postoupena na Krajský úřad Karlovarského kraje. 
 5. Na krajském úřadě je pak dokumentace doplněna: o zprávu psychologa pro NRP (absolvujete psychologické vyšetření v rozsahu 8-10 hodin), zprávu z přípravy osob vhodných stát se pěstouny (příprava je v rozsahu 48 hodin), zprávu lékaře posuzujícího Váš zdravotní stav z hlediska náhradní rodinné péče.
 6. Na základě výše uvedeného je pak následně krajským úřadem provedeno odborné posouzení se závěrečným doporučením.
 7. Výsledkem celého procesu je ROZHODNUTÍ o zařazení (nezařazení) do tzv.evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.

Finanční zabezpečení pěstounů a svěřeného dítěte

Dítěti v pěstounské péči náleží podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a pěstounovi za výkon pěstounské péče měsíční odměna za každé svěřené dítě. Odměna pěstouna se nově považuje za příjem ze závislé činnosti a hradí se z ní daň, sociální a zdravotní pojištění. Vedle těchto dvou dávek se pěstounům poskytuje též jednorázový příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla (při péči o nejméně 3 děti) a dítěti příspěvek při ukončení pěstounské péče. Více se o dávkách pěstounské péče dočtete na Integrovaném portálu MPSV.

Legislativa k pěstounské péči

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 958 a násl.) - odkaz na zákon
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (§ 47a a násl.) - odkaz na zákon
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád - odkaz na zákon
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních - (§ 367 a násl.) - odkaz na zákon